ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ «open-market.gr»

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1.1. Στους παρόντες όρους χρήσης, οι ορισμοί «εμείς/εμάς/μας» αναφέρονται στην εταιρεία με την επωνυμία «DIMERA GROUP ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «DIMERA GROUP Μ.Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Μικράς Ασίας (Γήπεδο Τούμπας) αρ. 1, με αριθμό ΓΕΜΗ 122441704000 και με Α.Φ.Μ. 800435593 (Δ.Ο.Υ. Τούμπας) και εκπροσωπείται νομίμως (στο εξής «η Εταιρεία»)
1.2. Ο διαδικτυακός τόπος open-market.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, που δημιούργησε και διαχειρίζεται η Εταιρεία (στο εξής «ο Ιστότοπος»).
1.3. Η χρήση του Ιστότοπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης του (στο εξής «οι Όροι Χρήσης» ή «οι Όροι»), χωρίς καμία εξαίρεση, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.
1.4. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

2.1. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί «cookies» και άλλες τεχνολογίες για την αναγνώριση του κάθε επισκέπτη/ χρήστη. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του κάθε επισκέπτη/χρήστη, δίνοντας μία μοναδική ταυτότητα στον υπολογιστή του, ώστε να αναγνωρίζεται κάθε φορά που επιστρέφει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή σε παρεμφερείς ιστοσελίδες.
2.2. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

3. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

3.1. Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί του εν γένει περιεχομένου του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σημάτων, λογισμικού κ.α.), που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στον Ιστόστοπο, προστατεύονται από τους ελληνικό, ενωσιακό – ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο περί διανοητικής (δηλαδή βιομηχανικής και όπου εφαρμόζεται και πνευματικής) ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή/και σε συνεργαζόμενα με την Εταιρεία φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα. Απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, καθώς και εν γένει οποιαδήποτε κερδοσκοπική ή εμπορική χρήση ή/και εκμετάλλευση οποιουδήποτε υλικού αποτελεί περιεχόμενο του Ιστότοπου, χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρείας, διατίθεται δε στους χρήστες/επισκέπτες του Ιστότοπου μόνο για προσωπική χρήση (μη κερδοσκοπική ή εμπορική).
3.2. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα OPEN MARKET και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, που προβάλλονται μέσω αυτού, ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία και προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από οποιονδήποτε χρήστη/επισκέπτη του Ιστότοπου ή/και οποιονδήποτε άλλο τρίτο, πλην της Εταιρείας, και των συνεργαζόμενων με αυτή φυσικών και νομικών προσώπων, στους οποίους η Εταιρεία έχει συμβατικώς χορηγήσει σχετική άδεια.
3.3. Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση του Ιστότοπου και οποιουδήποτε μέρους του από οποιονδήποτε για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

4.1. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου συμφωνούν ότι:
    4.1.1. Τα στοιχεία που θα δηλώνουν στις φόρμες επικοινωνίας θα είναι αληθή και ακριβή (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail).
    4.1.2. Θα χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή/και παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη ή/και σε οποιοδήποτε δίκτυο συνδεδεμένο με τον Ιστότοπο.
4.2. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνουμε σκόπιμο, αναλαμβάνουμε δε την υποχρέωση να ενημερώνουμε εσάς τους καταναλωτές για κάθε τέτοια μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
4.3. Για την απόκτηση οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας από τον Ιστότοπο πρέπει να γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία προσωπικά δεδομένα, που θα μας δίνουν τη δυνατότητα ταυτοποίησης και επικοινωνίας μαζί σας, τα οποία τόσο η Εταιρεία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας όσο και η εταιρεία "Dimera Εκδοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Dimera Εκδοτική Α.Ε.)" -στην οποία έχει ανατεθεί από την Εταιρεία η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας του Ιστοτόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος και η οποία ως εκ τούτου θα ενεργεί ως ο Εκτελών την Επεξεργασία των δεδομένων αυτών για λογαριασμό της Εταιρείας - θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται αυτά σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων

5. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

5.1. Σας δηλώνουμε και σας γνωστοποιούμε ότι τα εκάστοτε προβαλλόμενα μέσω του Ιστότοπου προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται στους χρήστες/πελάτες στην κατάσταση που εμφανίζονται. Στο πλαίσιο των συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν ευθυνόμαστε για περαιτέρω ζημιές, που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία.
5.2. Ο κάθε χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
5.3. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα για:
    5.3.1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,
    5.3.2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.,
    5.3.3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
    5.3.4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, δικαιώματα βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
    5.3.5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
    5.3.6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της οικείας νομοθεσίας,
    5.3.7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
    5.3.8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών του Ιστότοπου.
5.4. Στο πλαίσιο των συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθυνόμαστε και δεν υπέχουμε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση της εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.
5.5. Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ωστόσο, ενημερώνουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα κάθε προϊόντος, αλλά και σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, περί της τυχόν μη διαθεσιμότητάς του.
5.6. Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή/και αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.), που τυχόν υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Ιστότοπου, ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω αυτού. Οι επισκέπτες μας συμφωνούν στη χρήση αυτού με δική τους ευθύνη.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

6.1. Ο Ιστότοπος, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στους παρόντες όρους και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.
6.2. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου ως προς τον Ιστότοπο και τα πάσης φύσεως στοιχεία του και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα του Ιστότοπου και των στοιχείων του όλες τις επισημειώσεις, που αφορούν δικαιώματα βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (β) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τον Ιστότοπο και τα στοιχεία του με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλον τρόπο να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τα στοιχεία του για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με τους παρόντες Όρους.

7. ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

7.1. Οι ερωτήσεις, οι αιτήσεις, που συμπληρώνονται, καθώς και γενικώς η ηλεκτρονική αλληλογραφία θεωρούνται απόρρητες.
7.2. Οι πληροφορίες που παρέχονται χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και δεν μεταβιβάζονται παρά μόνο στον ενδιαφερόμενο αποδέκτη. Επίσης, σε περίπτωση που ζητηθεί από το νόμο, ή αν κριθεί ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων βλάπτει τον Ιστότοπο, οι ανωτέρω πληροφορίες θα μεταβιβάζονται κατά νόμο στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:
    7.2.1. προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, μη σύμφωνη με το νόμο και γενικώς κακή χρήση του Ιστοτοπου.
    7.2.2. προστατεύσουμε την ασφάλεια και την περιουσία των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.
    7.2.3. προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και οποιουδήποτε θιγόμενου τρίτου.
7.3. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προσθέτει και να μεταβάλλει το περιεχόμενο του Ιστότοπου ή τις υπηρεσίες αυτού, καθώς και τους Όρους Χρήσης, όποτε το κρίνει σκόπιμο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Ιστότοπου.

8. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

8.1. Αποδεκτές είναι οι παραγγελίες οι οποίες γίνονται από οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας. Οι παραγγελίες εκτελούνται κατά την διάρκεια της ημέρας, κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Η παραγγελία αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο πελάτης έχει υποδείξει με μέσα που επιλέγει η Εταιρεία. Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται εντός 7 (επτά) εργασίμων ημερών.
8.2. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τον τόπο παράδοσης και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η Εταιρεία, υπό την επιφύλαξη γεγονότων ανωτέρας βίας, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστέλλει τα προϊόντα το συντομότερο δυνατόν.

9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

9.1. Σύνδεσμοι (links) που τυχόν να περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις θα οδηγούν το χρήστη από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λπ.. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας και δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους ή οποιουδήποτε συνδέσμου που τυχόν περιλαμβάνεται σε αυτές, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Τυχόν εμφάνιση τέτοιων συνδέσμων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, παρέχεται μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ότι εγκρίνουμε ή αποδεχόμαστε το περιεχόμενό τους.

10. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

10.1. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας παραγγελθέντος προϊόντος, η Εταιρεία θα ειδοποιήσει τον πελάτη για την ακύρωση της παραγγελίας για το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς τα προϊόντα μας έχουν περιορισμένη διαθεσιμότητα.

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

11.1. Επιστροφή προϊόντων, με δαπάνες της Εταιρείας, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του, ενημερώνοντας προς τούτο την Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του.
11.2. Πέραν των οριζόμενων στον ανωτέρω όρο 11.1., οι πελάτες διατηρούν και το προβλεπόμενο στο ν. 2251/1994 για τις εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου) πωλήσεις δικαίωμα υπαναχώρησης, αναιτίως και αζημίως, το οποίο μπορούν να ασκήσουν έναντι της Εταιρείας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή εκάστου προϊόντος, αξιώνοντας την επιστροφή των χρημάτων τους και υποχρεούμενοι σε επιστροφή των προϊόντων, εντός των προθεσμιών και υπό τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο ν. 2251/1994, όπως ισχύει. Οι πελάτες, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, υποχρεούνται να επιστρέφουν τα προϊόντα στην Εταιρεία εντός της προβλεπόμενης στο ν. 2251/1994 προθεσμίας επιστροφής των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Οι δαπάνες για την επιστροφή των προϊόντων στην περίπτωση αυτή θα βαρύνουν τον πελάτη.
11.3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 11.1. και 11.2. τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται από τον πελάτη στην κατάσταση, που παρελήφθησαν από αυτόν. Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν κατά την παραλαβή του (π.χ. απόδειξη λιανικής, οδηγίες χρήσης, οδηγίες συναρμολόγησης κ.ο.κ.) και πλήρη την συσκευασία του. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την Εταιρεία, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με επιμέλεια της Εταιρείας, εντός της προβλεπόμενης στο ν. 2251/1994 προθεσμίας, ήτοι εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την γνωστοποίηση στην Εταιρεία της απόφασης του πελάτη να υπαναχωρήσει, με τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο πελάτης ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά, και υπό τον όρο ο τελευταίος να μην επιβαρυνθεί με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.
11.4. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων, καθώς και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη. Η επιστροφή προϊόντων, που έχουν υποστεί επεξεργασία δεν είναι εφικτή. Άλλου είδους επιστροφές εκτός των παραπάνω αναφερόμενων δεν θα γίνονται δεκτές.
11.5. Ο πελάτης, για να επιστρέψει ένα προϊόν, θα επικοινωνεί είτε γραπτώς με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email info@open-market.gr είτε τηλεφωνικώς στο τηλ. 211-212-2130, προκειμένου να του δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες. Σε περίπτωση ηλεκτρονικού (γραπτού) μηνύματος απαραίτητη είναι η αναγραφή των παρακάτω στοιχείων:

    - Αριθμός παραγγελίας στον οποίο αναφέρεται η επιστροφή.
    - Κωδικός του προϊόντος/προϊόντων που σκοπεύετε να επιστρέψετε.
    - Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας πελάτη.

11.6. Για την επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος, αυτό πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία, άθικτο, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί και να αποσταλεί από τον πελάτη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την από μέρους του γνωστοποίηση της απόφασής του να προβεί σε επιστροφή ή υπαναχώρηση σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 11.1. ή 11.2. αντίστοιχα, στην παρακάτω διεύθυνση: Dimera Εκδοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Dimera Εκδοτική Α.Ε.) 2ο ΧΛΜ Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΚΟΡΩΠΙ, ΤΚ: 1940τηλ.: 211 2122000
11.7. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή προϊόντων, εφόσον δεν τηρούνται οι ανωτέρω προθεσμίες επιστροφής ή εάν αυτά δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με την παραλαβή τους.

12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

12.1. Μια παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί, μόνο εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία της και κατ’ επέκταση η δρομολόγηση της αποστολής της. Αν ο πελάτης δεν προλάβει να ακυρώσει την παραγγελία του κατά τα ανωτέρω, μπορεί είτε να προβεί σε επιστροφή προϊόντος είτε να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ανωτέρω όρο 11, εφόσον συντρέχουν οι εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις.

13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

13.1. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργία) δεν είναι δυνατή η παράδοση των προϊόντων εντός του προκαθορισμένου χρόνου (με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των προϊόντων). Στις περιπτώσεις αυτές θα επικοινωνούμε το ταχύτερο δυνατόν μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το χρόνο, κατά τον οποίο θα καταστεί δυνατή η παράδοση των προϊόντων.

14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

14.1. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σας είναι σημαντική για την Εταιρεία. Για το λόγο αυτό, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας δηλώνετε είναι ακριβή και αληθή.
14.2. Με τους παρόντες Όρους παρέχεται γενική πληροφόρηση για τις πρακτικές συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών από μέρους της Εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες των δεδομένων, που ενδέχεται να συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία, το σκοπό της συλλογής και της επεξεργασίας τους, τις κατηγορίες προσώπων, στα οποία γνωστοποιούνται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, τα δικαιώματα που έχει ο χρήστης/καταναλωτής, καθώς και τις σχετικές δεσμεύσεις της Εταιρείας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

15.1. Για κάθε διαφορά ή διένεξη που τυχόν ανακύψει μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη στο πλαίσιο χρήσης του Ιστότοπου ή/και συναλλαγής μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφαρμοστέο συμφωνείται το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.